*SKIDARENAN ÄR STÄNGD FÖR SÄSONGEN 2022/23*

Trivselregler

Trivselregler på Saltsjöbadens Skidarena 

Varmt välkommen till vår arena och vi hoppas du kommer att trivas hos oss. Nedan följer ett antal trivselregler som vi använder oss av, först några lokala och sedan Svenska Skidförbundets rekommendationer.

Lokala trivselregler på arenan

 • Spåravgift gäller inom markerat område för konstsnöarenan. Det är självklart välkommet med frivillig spåravgift för den som vill åka på golfbanans naturspår i den mån sådana finns.
 • För säsongskort erhålls en spårknapp som ska vara synlig under hela vistelsen. För dagkort skall swishbetalning i telefonen kunna uppvisas.
 • Om du åker utanför konstsnöspåret ber vi dig tänka på att greener med rep runt om, utslagsplatser och andra särskilt markerade eller inhägnade områden inte får beträdas. Vissa vägar måste hållas plogade och på dessa kan visst grusgenomslag inte helt undvikas.
 • Följ åkriktningsanvisningar som finns uppsatta utmed banan.  

Trivselregler från Svenska Skidförbundet

 • All skidåkning sker på eget ansvar. Välj skidspår/leder utifrån din egen kunskapsnivå och erfarenhet.
 • Visa hänsyn mot andra åkare. Gör dem uppmärksamma på att du vill passera. Den som kommer bakifrån har alltid väjningsplikt. Var särskilt uppmärksam där skidspår/leder går ihop eller korsar varandra.
 • Hjälp andra som råkat ut för en olycka eller behöver hjälp på annat sätt.
 • Gå alltid åt sidan när du stannar i spåren.
 • Stanna inte i onödan där sikten är begränsad exempelvis är det särskilt olämpligt att stanna bakom krön, kurvor och brantare utförsbackar.
 • Respektera anvisade åkriktningar.
 • Anpassa farten. Se till att du kan stanna för oförutsedda hinder. Tänk på att underlagets egenskaper förändras i olika väderlek.
 • Visa respekt för naturen. Stör inte djuren, skräpa inte ner.
 • Anläggningens terräng-/spårfordon och andra fordon kan förekomma i skidspåren/lederna även under öppettider.
 • Anmäl till personalen om du upptäcker något hinder, fara eller olycksfall.
 • Tävling får ej genomföras utan tillstånd av ansvarig personal.
 • Det är skidåkarens ansvar att känna till reglerna. Följ samtliga skyltar och anvisningar för skidåkning. Brott mot reglerna beivras.
 • Berusade eller drogpåverkade personer avvisas. Alkohol och droger försämrar omdöme och prestationsförmåga vilket ökar riskerna för alla som vistas inom anläggningen.
 • Skadad eller förlorad utrustning ersätts ej.
 • Spårkortet är personligt och får inte överlåtas. Överlåtelse kan medföra att kortet makuleras. Personer som försöker åka utan personligt eller giltigt spårkort kan avkrävas en kontrollavgift.
 • Dag- och flerdagarskort gäller för det eller de datum som angivits på kortet. Säsongpass gäller från säsongens början till och med fastställt slutdatum. Brukaren ska kunna bevisa att han/hon är rätt innehavare av kortet. Kortet skall vid begäran kunna visas upp vid manuell kontroll. Förlorat eller trasigt kort ersätts ej utan aktuellt kvitto.
 • Bra att veta är att det under vissa väder- och snöförhållanden är bättre att inte röra snön (exemelvis pista eller spåra) än att bearbeta den med prepareringsutrustning. Därför kan du mötas av spår som inte alltid verkar optimala.
 • Kontrollera prognoser för kyla och väderlek på t.ex. www.smhi.se
 • Gå in på www.skidspar.se som informerar om lämpliga skidspår. I dagsläget finns information om fler än 1 500 spåranläggningar.

Ha en trevlig tur och njut av skidåkningen!

Hund och pulka

Det är INTE tillåtet med hund eller pulka i konstsnöspåret.

Allmänna Villkor

Som kund på Saltsjöbadens Skidarena kommer dina personuppgifter att registreras i vårt kundregister. Uppgifterna används av oss för fakturering, leveranser av tjänster, m.m., och som underlag för statistik och marknadsföring.

Marknadsföring kan ske via post, telefon eller på annat sätt. Erbjudanden från våra samarbetspartners lämnas normalt direkt från oss. Dina personuppgifter lämnas ut till samarbetspartners endast i undantagsfall.

Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuella felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Om du så önskar spärra dina uppgifter, maila oss på info@saltsjobadengkse.